Υποψήφιοι Φοιτητές

Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” θα δέχεται εκατό (100) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί πενήντα (50) συνολικά διδάσκοντες, 60% από την Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα (1) διδάσκοντα ανά δύο (2) φοιτητές.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση σε ειδικό έντυπο
  • Επιστολή έκφρασης των λόγων που τους ωθούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ
  • Δύο Συστατικές Επιστολές
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  • Πιστοποίηση γνώσης Η.Υ. (πχ. ΕCDL ή αντίστοιχη επάρκεια από προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών)
  • Άλλα σχετικά πιστοποιητικά, δημοσιεύσεις κλπ

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με τη διαδικασία μοριοδότησης και προφορική συνέντευξη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚριτήριοΣυντελεστήςΆριστα
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου Ιατρικής10Χ100
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής – AEI70
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής – TEI50
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής – AEI40
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής – ΤEI30
Προηγούμενες σπουδές ή διπλώματα δεξιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμολογούνται 1-10 κάθε ένα ]50
Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ [βαθμ 1-10]10Χ100
Προηγούμενη πρακτική εμπειρία ή προηγούμενη εθελοντική δράση σε υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμ 1-10]40
Την προσκόμιση δύο συστατικών επιστολών ή άλλων στοιχείων (εργασιών, δημοσιεύσεων, πιστοποιητικών κλπ) [βαθμ 1-10]50
Την δημόσια Συνέντευξη από την Επιτροπή ΕΕΜΦ που θα εκτιμήσει μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του υποψήφιου για το αντικείμενο και την πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ [βαθμ 1-10]10Χ100
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2=5, C2=10) [βαθμ 1-10]10Χ100
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλ/κου Υπολογιστή [ ναι=10]10Χ100
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α)10Χ100

Mε βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

Ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.