Δίδακτρα

Δίδακτρα και άλλα οικονομικά θέματα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα. Το ύψος των συνολικών διδάκτρων καθορίζεται κάθε δύο έτη από την ΓΣ μετά από πρόταση της ΣΕ του προγράμματος.

Για το νέο κύκλο σπουδών 2022-2024, το ύψος των συνολικών διδάκτρων ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ, ήτοι χίλια (1.000,00) ανά εξάμηνο σπουδών.

Καταβολή Διδάκτρων

Tα δίδακτρα καταβάλλονται στον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί στην Alpha Bank ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κατ’ ελάχιστον ως εξής: 25% με την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο και την έναρξη του 1ου ακαδημαϊκού έτους σπουδών και το υπόλοιπο ποσό σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις πριν από την έναρξη του κάθε κατά συνέχεια εξαμήνου (2ου, 3ου και 4ου).

Όνομα:Eιδικός Λογαριασμός Kονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών
Tράπεζα:ALPHA BANK AE
Yποκατάστημα:0802 Κ.Ε.Μ.Ε.Π.
Διεύθυνση:Κοραή 1 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα
Aριθμός Λογ/σμού:802002001000227
ΙΒΑΝ:GR0301408020802002001000227
Swift/BIC:CRBAGRAA

Διακοπή Φοίτησης
Ο ΜΦ που για κάποιο λόγο αποφασίζει να διακόψει την παρακολούθηση του ΠΜΣ έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή διδάκτρων που έχει καταβάλλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποκλείεται η επιστροφή διδάκτρων.

Ύψος των Διδάκτρων και ο Τρόπος Καταβολής
Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζεται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου με απόφαση της ΓΣ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Στην αρχή κάθε οικονομικού έτους η ΣΕ υποβάλλει για έγκριση στη ΓΣ Οικονομικό Προϋπολογισμό.

Η οικονομική διαχείριση του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ με βάση τις σχετικές αποφάσεις της συγκλήτου. Ο προϋπολογισμός είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με απόφαση της ΓΣ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ.

Δωρεές και Χορηγίες
Το ΠΜΣ είναι δυνατόν να δεχθεί οικονομική ενίσχυση, δωρεές, χορηγίες κλπ από πηγές όπως Διεθνείς Οργανισμοί (ΕΕ, κλπ), Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδρύματα και Επιστημονικές Ενώσεις καθώς και από ιδιωτικούς φορείς . Οι χορηγίες αυτές διατίθενται αποκλειστικά για την βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα πλαίσια του ΠΜΣ. Η διαχείριση όλων των πόρων γίνεται αποκλειστικά από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων έρευνας .

Αρμόδιο όργανο για κάθε άλλο θέμα σχετικό με το ΠΜΣ που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό είναι η ΣΕ του ΠΜΣ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.