ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποψήφιοι Φοιτητές

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων,

 • Πτυχιούχοι τμημάτων ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Κατ’ εξαίρεση και σε μικρό αριθμό πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Νοσηλευτική, Φαρμακολογία, Βιολογία κ.λ.π.) ή Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. με συναφές του άρθρου 12γ του ν.2916/2001 (ΦΕΚ114 Α’).

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα κριτήρια του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ιατρικής σχολής Αθηνών.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος :

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο
 2. Επιστολή έκφρασης των λόγων που τους ωθούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ
 3. Δύο Συστατικές Επιστολές
 4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 5. Αντίγραφο πτυχίου
 6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 7. Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 8. Πιστοποίηση γνώσης Η.Υ. ( πχ. ΕCDL ή αντίστοιχη επάρκεια από προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών)
 9. Άλλα σχετικά πιστοποιητικά, δημοσιεύσεις κλπ

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την ΣΕ και επικυρώνεται από την ΕΕΜΦ Για την επιλογή των υποψηφίων της παρ 1 του άρθρου 6 η Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν:

Πίνακας 1

Κριτήριο Συντελεστής Άριστα
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου Ιατρικής 10Χ 100
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής - AEI 70
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής - TEI 50
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής - AEI 40
Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής - ΤEI 30
Προηγούμενες σπουδές ή διπλώματα δεξιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμολογούνται 1-10 κάθε ένα ] 50
Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμ 1-10] 10Χ 100
Προηγούμενη πρακτική εμπειρία ή προηγούμενη εθελοντική δράση σε υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμ 1-10] 40
Την δήλωση πρόθεσης των υποψηφίων να προχωρήσουν σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής [ ναι=10] 50
Την προσκόμιση δύο συστατικών επιστολών ή άλλων στοιχείων (εργασιών, δημοσιεύσεων, πιστοποιητικών κλπ) [ βαθμ 1-10] 50
Την δημόσια Συνέντευξη από την Επιτροπή ΕΕΜΦ που θα εκτιμήσει μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του υποψήφιου για το αντικείμενο και την πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ [ βαθμ 1-10] 10Χ 100

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ διαμορφώνει μία συνολική βαθμολογία στην κλίμακα 1-1000. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με την βαθμολογία αυτή, προτείνει στην ΕΕΜΦ συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ και αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων. Ο πίνακας των επιτυχόντων ( επιλεγέντων) επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ ( Ν 2083/92 αρ12 παρ. 2α) Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει την θέση του και ούτω καθ εξής.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής ΜΦ

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ΜΦ είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΕΜΦ της Ιατρικής Σχολής. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον ενιστάμενο για το αποτέλεσμα της ένστασής του σε προθεσμία 30 ημερών.

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009