ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας - Μάρτιος 2015

Άρθρο 1

Το ΠΜΣ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση την [9414/18-07-06] απόφαση της Γεν. Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την [20231/6037/ 31-08-2006] απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Αθηνών και την υπ αρ. [96632/Β7] απόφαση του Υφυπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ [1787 /08-12-2006]

Άρθρο 2

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ βασίζεται στις διατάξεις του Νόμου 2083/92 και στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 23/05/05 της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 3

Σκοπός του ΠΜΣ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Master of Sciences (M.Sc.) και ενδεχόμενα σε επίπεδο Ph.D., στα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής Καταστροφών, της Αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας σε έκτακτες καταστάσεις, της υγειονομικής επιτήρησης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, καθώς και των ειδικών προβλημάτων υγείας πληθυσμών των τροπικών χωρών και χωρών του Τρίτου Κόσμου.

Άρθρο 4

Το ΠΜΣ οδηγεί:

 • Στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης» [M.Sc] της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει τίτλο σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις:
  • Διάσωση, Επείγουσα Προνοσοκομειακή φροντίδα και Ιατρική Καταστροφών.
  • Διεθνής Ιατρική, Γεωγραφική και Ταξιδιωτική Ιατρική, Ιατρική Ευπαθών κοινοτήτων.
 • Στην απονομή «Διδακτορικού Διπλώματος» [Ph.D.] της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από πρόσθετη φοίτηση ενός τουλάχιστον και τριών κατά το μείζον ετών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής .
 • Επιμέρους βεβαιώσεων παρακολούθησης  ορισμένων σεμιναριακών μαθημάτων που θα διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών .

Άρθρο 5: Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ

Η διοίκηση του ΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2083/92, των σχετικών ΠΔ, των κατευθύνσεων της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και των αποφάσεων της ΓΣ Ειδικής Σύνθεσης ( ΓΣΕΣ) της Ιατρικής Σχολής.

 • Διευθυντής του ΠΜΣ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” ορίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στην ΓΣΕΣ της Ιατρικής Σχολής κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ (Ν 2454/97 άρθρο 7)
 • Η Συντονιστική Επιτροπή [Σ.Ε]του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ και απαρτίζεται από :
  • Τον Διευθυντή Σπουδών σαν Πρόεδρο.
  • Πέντε Μέλη που ορίζονται από την ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών.

Σε περίπτωση παραίτησης ή ουσιαστικής αδυναμίας λειτουργίας μέλους ή μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, η ΓΣΕΣ εγκρίνει την αντικατάστασή του(ς) ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του ΠΜΣ . Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει μετά από έγκριση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και φέρνει για έγκριση στην ΓΣΕΣ τα ακόλουθα διαδικαστικά θέματα:

 • Προκήρυξη του ΠΜΣ, όροι φοίτησης και δίδακτρα.
 • Αριθμός και Τρόπος επιλογής εισακτέων.
 • Χρονοδιάγραμμα σπουδών –προθεσμίες.
 • Αναλυτικό Ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Παρουσιολόγιο και ανεκτές απουσίες.
 • Αξιολόγηση προόδου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) και απόφαση για επανεξέταση ή επανάληψη μαθήματος.
 • Βαθμολόγηση διπλωματικής εργασίας και ανακήρυξη μεταπτυχιακών υποτρόφων.
 • Θέματα που αφορούν σύμβαση με προσωπικό και δαπάνες του ΠΜΣ.

Η θητεία της Σ.Ε είναι τριετής.

 • Η Επιστημονική Επιτροπή [Ε.Ε] του ΠΜΣ συγκροτείται με απόφαση της Σ.E. Στην επιτροπή λαμβάνουν μέρος διδάσκοντες του ΠΜΣ, μέλη ΔΕΠ και άλλοι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον τομέα των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ. Η Ε. Ε έχει ρόλο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό σε θέματα περιεχομένου σπουδών, προβολής και επικοινωνίας, υποστήριξης και διοργάνωσης έξω-εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του ΠΜΣ. Συγκαλείται τακτικά με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της κοινοποιούνται στην ΣΕ.

Επόππης Σπουδών ορίζεται ένα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής με αυξημένες αρμοδιότητες σε θέματα οργάνωσης  και τήρησης  του προγράμματος  σπουδών, αξιολόγησης  φοιτητών κλπ.

Η θητεία της Ε. Ε. είναι τριετής.

 • Η Διοικητική Υποστήριξη του ΠΜΣ αποτελείται από την Επιστημονική Γραμματεία του ΠΜΣ σε συνεργασία με την Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής .

Άρθρο 6: Προκήρυξη θέσεων του ΠΜΣ

Το τελευταίο τρίμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής προκηρύσσεται αριθμός θέσεων εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και δημοσιοποιείται μέσω της σχετικής ιστοσελίδας Διαδικτύου της γραμματείας και με ανακοινώσεις στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΣΕ, η οποία ανακοινώνεται από την επιστημονική στην γραμματεία του ΠΜΣ.

Άρθρο 7: Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, υποψήφιοι πτυχιούχοι τμημάτων ιατρικής της ημεδαπής ( Ν 2083/92 αρ. 12 π.2α) η αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Ν.2083/92/αρ.12/π.2α). Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του ιδίου έτους.

Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Νοσηλευτική, Φαρμακολογία, Βιολογία κλπ) ή Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Σπουδών κλπ. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν.2916/2001 ( ΦΕΚ 114 Α΄) και την απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου 2.7.1988 οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ειδικό ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Άρθρο 8: Παρακολούθηση του ΠΜΣ από μη εγγεγραμμένους επιστήμονες

Εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον, είναι δυνατόν άλλοι ιατροί ή και επιστήμονες της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος Εσ. Καν/μού, να παρακολουθήσουν το σύνολο ή επί μέρους κύκλους μαθημάτων του ΠΜΣ. Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής η οποία θα κρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ . Για ορισμένους κύκλους μαθημάτων είναι δυνατόν να απαιτηθεί η καταβολή διδάκτρων. Οι επιστήμονες αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλο ή μέρος του ΠΜΣ αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κλπ). Στους επιστήμονες που παρακολουθούν ¨ελεύθερα¨ τους κύκλους των μαθημάτων του ΠΜΣ θα χορηγείται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Άρθρο 9: Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΠΜΣ μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που αναρτάται στην ιστοσελίδα http://crisis.med.uoa.gr/ και κατόπιν να προσκομίσουν εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την γραπτή αίτηση ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη στην επιστημονική γραμματεία του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα:

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο
 2. Επιστολή έκφρασης των λόγων που τους ωθούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ
 3. Δύο Συστατικές Επιστολές
 4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
 5. Αντίγραφο πτυχίου
 6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 7. Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 8. Πιστοποίηση γνώσης Η.Υ. ( πχ. ΕCDL ή αντίστοιχη επάρκεια από προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών)
 9. Άλλα σχετικά πιστοποιητικά, δημοσιεύσεις κλπ

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την ΣΕ και επικυρώνεται από την ΕΕΜΦ.

Για την επιλογή των υποψηφίων της παρ 1 του άρθρου 6 η Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν:

Πίνακας 1

Κριτήριο

Συντελεστής

Άριστα

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου Ιατρικής

10Χ

100

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής - AEI

70

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής - TEI

50

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής - AEI

40

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής - ΤEI

30

Προηγούμενες σπουδές ή διπλώματα δεξιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμολογούνται 1-10 κάθε ένα ]

50

Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμ 1-10]

10Χ

100

Προηγούμενη πρακτική εμπειρία ή προηγούμενη εθελοντική δράση σε υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμ 1-10]

40

Την δήλωση πρόθεσης των υποψηφίων να προχωρήσουν σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής [ ναι=10]

50

Την προσκόμιση δύο συστατικών επιστολών ή άλλων στοιχείων (εργασιών, δημοσιεύσεων, πιστοποιητικών κλπ) [ βαθμ 1-10]

50

Την δημόσια Συνέντευξη από την Επιτροπή ΕΕΜΦ που θα εκτιμήσει μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του υποψήφιου για το αντικείμενο και την πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ [ βαθμ 1-10]

10Χ

100

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2=5, C2=10) [ βαθμ 1-10]

10Χ

100

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλ/κου Υπολογιστή [ ναι=10]

10Χ

100

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α)

10Χ

100

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ διαμορφώνει μία συνολική βαθμολογία στην κλίμακα 1-1000.Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με την βαθμολογία αυτή, προτείνει στην ΕΕΜΦ συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ και αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων. Ο πίνακας των επιτυχόντων (επιλεγέντων) επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ ( Ν 2083/92 αρ12 παρ. 2α) Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει την θέση του και ούτω καθ εξής.

Άρθρο 10: Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής ΜΦ

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων ΜΦ είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΕΜΦ της Ιατρικής Σχολής. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών σπουδών οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον ενιστάμενο για το αποτέλεσμα της ένστασής του σε προθεσμία 30 ημερών.

Άρθρο 11: Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μαθήματα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών χωρίζονται σε επτά θεματικές ενότητες κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ορισμένες Διεθνείς Μεταφερόμενες Ακαδημαϊκές Μονάδες (ECTS) για ισοτιμία με ανάλογα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (Σύνολο 120 ECTS περιλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας ).

Η Επιστημονική Γραμματεία δημοσιεύει στην αρχή κάθε εξαμήνου το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων κάθε διδακτικής Ενότητας. Η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα επιμέρους αλλαγών, προγράμματος και των διδασκόντων με υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των ΜΦ. Ορισμένοι κύκλοι μαθημάτων θα επιδιωχθεί να γίνουν με μορφή σεμιναρίων με την ενεργή συμμετοχή και των ίδιων των ΜΦ. Στα πλαίσια της πρακτικής διδασκαλίας κάθε διδακτικής ενότητας οι φοιτητές ενθαρρύνονται σε συμμετοχή διαδραστικής εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως και δια του διαδικτύου εκπαίδευσης, εκπόνησης ηλεκτρονικών ερευνών, δημοσιεύσεων κα. Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης κάθε διδακτικής ενότητας οι φοιτητές ενθαρρύνονται για συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά Ταξίδια σε χώρα του εξωτερικού με προγράμματα επίδειξης μεθόδων παροχής πρώτων βοηθειών, προνοσοκομειακής ιατρικής, διακομιδής θυμάτων καταστροφών, περίθαλψης προσφύγων, επιδημιολογικής επιτήρησης και προστασίας πληθυσμών, αντισεισμικής θωράκισης, κλπ. Τα σεμινάρια αυτά με την μορφή των “Advanced Intensive Courses” αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών και η παρακολούθησή τους είναι αναγκαία για την επιτυχή αποφοίτηση του σπουδαστή.

Άρθρο 12: Πιστοποιούμενη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ορισμένων ενοτήτων

Δίδεται η δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών που κατοικούν/ εργάζονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από την έδρα του ΠΜΣ να παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που διαθέτει για τον σκοπό αυτό το ΠΜΣ. Οι φοιτητές μέσω της πλατφόρμας οφείλουν να αποδεικνύουν την ανελλιπή παρακολούθηση των διαλέξεων (απάντηση σε ερωτήσεις κατά την διάρκεια της προβολής κλπ) και να συμμετέχουν σε ειδικές συναντήσεις ανακεφαλαίωσης και ασκήσεων που θα διοργανώνονται ανά τρίμηνο στην έδρα του ΠΜΣ. Οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των σεμιναριακών μαθημάτων και σε εξετάσεις ταυτόχρονα με τους κανονικούς φοιτητές του ΠΜΣ. Οι δαπάνες μετακίνησης των φοιτητών για την παρακολούθηση των μαθημάτων στην έδρα του ΠΜΣ εκπίπτουν από τα δίδακτρα επί τη βάσει παραστατικών εγκεκριμένων από τον ΕΛΚΕ.

Άρθρο 13: Διπλωματική Εργασία

Σε όλους τους φοιτητές δίνεται στην αρχή του τρίτου εξαμήνου ένα θέμα διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία αντιπροσωπεύει 30 ECTS. Ο φοιτητής μπορεί με την σύμφωνη γνώμη της EE να επιλέξει ένα δικό του θέμα για διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία οφείλει να ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικής δημοσίευσης. Δεν μπορεί να έχει λιγότερες από οκτώ χιλιάδες (8000) λέξεις και κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Με απόφαση της ΣΕ ορίζονται τρεις (3) εξεταστικές περίοδοι ανά έτος για την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται (υποστηρίζεται) από τον υποψήφιο σε ειδική εξεταστική συνεδρίαση του μεταπτυχιακού και βαθμολογείται από την εξεταστική επιτροπή που έχει ορίσει η ΣΕ. Με απόφαση της ΣΕ είναι δυνατόν να χορηγούνται έπαινοι και βραβεία σε διακεκριμένες διπλωματικές εργασίες ΜΦ.

Άρθρο 14: Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Στο Μεταπτυχιακό μάθημα διδάσκουν καθηγητές μέλη ΔΕΠ και άλλοι ειδικοί επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εμπειρία στο αντικείμενο καθώς και εκπρόσωποι φορέων με πρακτική πείρα και μακρόχρονη παρουσία στο πεδίο. Η διδασκαλία, εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, περιλαμβάνει συζητήσεις στρογγυλών τραπεζιών με την συμμετοχή και των ίδιων των σπουδαστών, πρακτικές ασκήσεις με μορφή υποθετικών σεναρίων καθώς και πρακτική εκπαίδευση με την συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, των Υπηρεσιών του ΓΕΣ, της ΕΜΑΚ, κλπ.

Για κάθε διδακτική ενότητα ορίζεται σαν υπεύθυνος Διδασκαλίας ένα μέλος ΔΕΠ της Συντονιστικής Επιτροπής συνεπικουρούμενος από ένα ή περισσότερα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

Άρθρο 15: Προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Sc.)

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και να εκπονήσει και παρουσιάσει μία διπλωματική εργασία στο 4ο εξάμηνο των σπουδών του.

Η βαθμολογία κατατίθεται στο τέλος κάθε εξαμήνου από τους υπεύθυνους κάθε διδακτικής ενότητας και εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Άρθρο 16: Ενστάσεις επί της βαθμολογίας αξιολόγησης του ΜΦ.

Ενστάσεις επί της βαθμολογίας αξιολόγησης του ΜΦ είναι δυνατόν να κατατεθούν γραπτά σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης . Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΕΜΦ και την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Η Συντονιστική Επιτροπή οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον ενιστάμενο για το αποτέλεσμα της ένστασής σε προθεσμία 30 (τριάντα) ημερών.

Άρθρο 17: Αξιολόγηση του προγράμματος

Οι ΜΦ συμπληρώνουν σε ανώνυμη ηλεκτρονική φόρμα ένα φύλλο αξιολόγησης  στο τέλος του μαθήματος. Τα φύλλα αυτά υποβάλλονται στην Συντονιστική Επιτροπή και στην Επιστημονική Επιτροπή του ΠΜΣ. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η ΣΕ και η ΕΕ επεξεργάζεται και υποβάλει στην ΓΣΕΣ μία έκθεση αξιολόγησης του ΠΜΣ με τυχόν προτεινόμενες αλλαγές.
Το πρόγραμμα δέχεται την εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητους κριτές .

Άρθρο 18: Δίδακτρα και άλλα οικονομικά θέματα

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα. Το ύψος των συνολικών διδάκτρων καθορίζεται κάθε δύο έτη από την ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ του προγράμματος.  Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί στην Alpha Bank (802002001000227) ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κατ' ελάχιστον ως εξής: 50% των διδάκτρων με την εγγραφή στο α΄ εξάμηνο σπουδών. 50% των διδάκτρων με την εγγραφή στο γ΄ εξάμηνο σπουδών . Ο ΜΦ που για κάποιο λόγο αποφασίζει να διακόψει την παρακολούθηση του ΠΜΣ έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή διδάκτρων που έχει καταβάλλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποκλείεται η επιστροφή διδάκτρων. Το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζεται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Στην αρχή της ακαδημαϊκής περιόδου η ΣΕ υποβάλλει για έγκριση στη ΓΣΕΣ Οικονομικό Προϋπολογισμό. Η οικονομική διαχείριση του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ με βάση τις σχετικές αποφάσεις της συγκλήτου. Ο προϋπολογισμός είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από σχετική εισήγηση της ΣΕ. Το ΠΜΣ είναι δυνατόν να δεχθεί οικονομική ενίσχυση, δωρεές, χορηγίες κλπ από πηγές όπως Διεθνείς Οργανισμοί ( ΕΕ, κλπ), Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδρύματα και Επιστημονικές Ενώσεις καθώς και από ιδιωτικούς φορείς. Οι χορηγίες αυτές διατίθενται αποκλειστικά για την βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα πλαίσια του ΠΜΣ. Η διαχείριση όλων των πόρων γίνεται αποκλειστικά από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων έρευνας.

Άρθρο 19

Αρμόδιο όργανο για κάθε άλλο θέμα σχετικό με το ΠΜΣ που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Εσωτερικό κανονισμό είναι η ΣΕ του ΠΜΣ.

upcoming events

previous events

Find us at:

facebook pinterest twitter blogΙφακάρα 2009